ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Toepasselijkheid

1.1- Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die Eureka Verfrollen doet, op alle overeenkomsten die zij sluit en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen geldig indien deze door onze directie schriftelijk zijn geaccordeerd.

1.2 – Algemene voorwaarden van opdrachtgever gelden niet en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2. Aanbiedingen/totstandkoming overeenkomsten

2.1 – Onze aanbiedingen zijn vrijblijvend en kunnen door ons nog binnen twee dagen na ontvangst van de aanvaarding worden herroepen.

3. Prijzen

3.1 – Onze prijzen zijn exclusief belastingen en heffingen, verpakking, transport en verzekering. Ze zijn gebaseerd op de voor ons ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst geldende kostprijs. Indien die kostprijs zich onvoorzien wijzigt voordat de levering heeft plaatsgevonden, zullen wij gerechtigd zijn de overeengekomen prijs aan die wijzigingen aan te passen

4. Levering

4.1 – Leveringen vinden plaats door het zelf ophalen van de goederen bij ons bedrijf dan wel door afgifte aan de vervoerder. De zaken reizen altijd voor rekening en risico van de afnemer, ook wanneer wij het vervoer verzorgen.

4.2 – Een door ons opgegeven levertijd geldt, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, als streeftermijn. Overschrijding daarvan geeft de afnemer geen recht op ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding en/of opschorting van zijn betalingsverplichting.

4.3 – De levertermijn, vangt niet aan voordat wij alle voor de uitvoering noodzakelijke gegevens hebben ontvangen.

4.4 – Indien betaling in termijnen is overeengekomen wordt de termijn waarbinnen wij moeten presteren van rechtswege verlengd met de periode gedurende welke de opdrachtgever enige opeisbare termijn of gedeelte daarvan onbetaald laat.

5. Vertragende omstandigheden

5.1 – Onder vertragende omstandigheden wordt verstaan: iedere van onze wil of controle onafhankelijke omstandigheid, al dan niet voorzienbaar, waardoor gehele of gedeeltelijke prestatie onzerzijds tijdelijk wordt verhinderd of zodanig bezwaarlijk wordt gemaakt dat nakoming van ons in redelijkheid tijdelijk niet kan worden gevergd.

6. Verzuim

6.1 – Wij zullen nimmer in verzuim zijn dan nadat de afnemer ons bij aangetekende brief of deurwaardersexploit heeft gesommeerd tot nakoming met gunning van een termijn van twee weken waarbinnen wij alsnog kunnen presteren zonder in verzuim te geraken.

6.2 – Indien wij verhinderd zijn binnen die termijn te presteren vanwege vertragende omstandigheden, zoals bedoeld in het voorgaand artikel, zullen wij naar keuze de overeenkomst kunnen handhaven onder schriftelijke opgave van de aard van de vertragende omstandigheid dan wel door eenvoudige schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk ontbinden.

6.3 – Ingeval van handhaving, zal de termijn waarbinnen wij alsnog tijdig kunnen presteren van rechtswege worden verlengd met de periode gedurende welke de vertragende omstandigheden blijven bestaan. Ingeval van ontbinding zullen wij tot geen enkele vergoeding aan de afnemer verplicht zijn.

7. Overmacht

7.1 – Indien wij door overmacht niet aan onze verplichtingen kunnen voldoen, zullen wij op die grond de overeenkomst door eenvoudige schriftelijke mededeling geheel of gedeeltelijk kunnen ontbinden zonder dat wij tot enige vergoeding jegens de afnemer verplicht zijn.

7.2 – Onder overmacht wordt mede verstaan een vertragende omstandigheid in de zin van deze voorwaarden, voorzover die langer voortduurt dan drie maanden.

7.3 – Indien en voorzover ten tijde van het opkomen van de overmacht dan wel de vertragende omstandigheden reeds gedeeltelijk door ons is gepresteerd, zullen wij voor dat gedeelte betaling kunnen vorderen en voor het nog niet gepresteerde gedeelte de ontbinding kunnen inroepen.

8. Zekerheid

8.1 – Wij kunnen te allen tijde zekerheid verlangen voor de ons toekomende prestatie. Indien de afnemer nalaat die binnen de door ons gestelde termijn te stellen, zullen wij gerechtigd zijn de overeenkomst bij eenvoudige schriftelijke verklaring te ontbinden. Voor zover reeds zaken geleverd zijn, is de afnemer verplicht die binnen vijf dagen na ontvangst van de verklaring aan ons terug te leveren en is hij verplicht alle schade, die wij door zijn weigering lijden, aan ons te vergoeden.

9. Betaling

9.1 – Betaling dient zonder schuldvergelijking of aftrek te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum. Bij gebreke daarvan verkeert de afnemer van rechtswege in verzuim en zal hij een vertragingsrente verschuldigd zijn van anderhalf procent over het factuurbedrag voor elke maand of gedeelte daarvan waarmee de betalingstermijn is overschreden.

9.2 – Betalingen strekken eerst tot voldoening van verschuldigde kosten, daarna van rente en vervolgens van opeisbare hoofdsommen in de volgorde van hun ouderdom, ongeacht hetgeen afnemer met betrekking tot zijn betaling aangeeft.

9.3 – Zodra de afnemer in verzuim is, zullen wij verdere leveranties mogen opschorten en de overeenkomst voor zover deze nog niet door ons is uitgevoerd, ontbinden, onverminderd ons recht op vergoeding van alle schade, inclusief gederfde winst.

9.4 – Zodra de afnemer ten aanzien van enige verplichting jegens ons in verzuim is, zal hij dat ook zijn ten aanzien van alle andere vorderingen die wij op hem hebben.

9.5 – De afnemer zal gehouden zijn alle door ons ter bewaring en uitoefening van onze rechten gemaakte kosten te vergoeden. Buitengerechtelijke kosten zullen verschuldigd zijn zodra wij de zaak, ongeacht of die eisend of verwerend is, in handen stellen van een advocaat. De omvang van die kosten zal gefixeerd zijn op 15% van de geldswaarde van de verplichting waarvan de nakoming wordt gevorderd, zulks met een minimum van € 350,– en op een vast bedrag van € 3.500,– ingeval van een onbepaald belang.

9.6 – Indien wij overgaan tot het aanvragen van afnemers faillissement, zullen de kosten daarvan voor een gefixeerd bedrag van € 850,– voor rekening van afnemer komen.

9.7 – Indien wij in enige andere juridische procedure jegens afnemer geheel of grotendeels in het gelijk worden gesteld, zal de afnemer, zulks in afwijking van het bepaalde in de artikelen 56 en 57 van het Wetboek van Burgelijke Rechtsvordering, alle werkelijke kosten, aan de procedure voor ons verbonden, waaronder de volledige advocaatkosten, aan ons dienen te vergoeden.

10. Eigendomsvoorbehoud

10.1 – Alle door ons geleverde zaken blijven ons eigendom totdat de afnemer al het verschuldigde voor door ons aan hem geleverde of te leveren prestaties zal hebben voldaan, inclusief rente en kosten die uit verzuim van de afnemer voortvloeien.

10.2 – Wanneer (mede) uit de zaken die onder ons eigendomsvoorbehoud vallen door of namens de afnemer een nieuwe zaak wordt gevormd, zal hij geacht worden daarbij in onze opdracht te hebben gehandeld en die zaak voor ons te gaan houden, tot het moment waarop het eigendomsvoorbehoud ingevolge het vorige lid vervalt.

10.3 – Wij zullen te allen tijde bevoegd zijn de ons in eigendom toebehorende zaken terug te halen op kosten van de afnemer.

11. Reclame

11.1 – De afnemer dient het geleverde onmiddellijk op alle zichtbare of anderszins eenvoudig te constateren gebreken te controleren. Klachten van welke aard dan ook schorten de betalingsverplichting van koper niet op en kunnen slechts schriftelijk ter kennis van verkoper worden gebracht binnen de in deze voorwaarden omschreven termijnen. Bij gebreke van schriftelijke reclame binnen acht dagen na levering zal het geleverde geacht zal worden te voldoen aan de daaraan te stellen eisen. Zulks geldt in ieder geval voor in gebruikgenomen zaken, alles behoudens onzichtbare gebreken.Klachten daarover moeten binnen zes maanden na levering en acht dagen na ontdekking van het gebrek schriftelijk worden gemeld. Klachten over onze facturen dienen binnen veertien dagen na factuurdatum schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Overschrijding van enige in dit artikel genoemde termijn, laat iedere aanspraak van de afnemer terzake vervallen.

11.2 – De zaken waarover gereclameerd wordt, dienen kosteloos aan ons te worden geretourneerd. Indien de reclame terecht blijkt, zullen wij naar onze keuze tot gratis herlevering dan wel creditering overgaan.

12. Aansprakelijkheid

12.1 – Onverminderd het bepaalde in art. 6: 185 B.W. zijn wij jegens de afnemer niet tot verdere schadevergoeding gehouden dan tot de hoogte van het factuurbedrag van de levering met betrekking waartoe de aanspraak op schadevergoeding is gebaseerd.

12.2 – Wij zullen niet aansprakelijk zijn voor schade, veroorzaakt door ondergeschikten of personen van wie wij ons bij de uitvoering van de overeenkomst bedienen, ook niet indien de schade aan hun opzet of grove schuld te wijten is.

12.3 – Adviezen met betrekking tot toepassing, gebruik of verwerking van door ons geleverde zaken worden naar beste weten, vrijblijvend gegeven. Wij zullen niet aansprakelijk zijn voor schade die het gevolg is van opvolging van die adviezen.

12.4 – De afnemer die door ons geleverde zaken of daaruit nieuw gevormde zaken doorverkoopt is verplicht zich voldoende tegen het risico van productaansprakelijkheid (art.6:185 BW) te verzekeren.

12.5 – De afnemer dient ons te vrijwaren tegen alle aanspraken van derden voorzover die zouden leiden tot een verdergaande aansprakelijkheid dan die, welke wij krachtens deze voorwaarden hebben aanvaard.

13. Gevolgen van ontbinding

13.1 – Indien een overeenkomst op ons initiatief geheel of gedeeltelijk wordt ontbonden, zullen wij jegens afnemer gerechtigd zijn tot vergoeding van al onze verliezen, kosten en gederfde winst met betrekking tot de ontbonden overeenkomst. De ingevolge deze voorwaarden en overigens aan ons toekomende zekerheidsrechten zullen mede daartoe strekken.

13.2 – Wij zullen gerechtigd zijn het ingevolge het vorige lid door de afnemer aan ons verschuldigde, te compenseren met hetgeen wij uit hoofde van een ongedaanmakingsverbintenis of anderszins aan de afnemer verschuldigd zijn of zullen worden.

13.3 – Voor door ons verkochte zaken die door ons als gevolg van ontbinding worden behouden, aan ons worden teruggegeven of door ons ingevolge art. 10 lid 3 van deze voorwaarden worden teruggenomen, zullen wij de afnemer slechts crediteren tot het beloop van de werkelijke waarde daarvan voor ons op het moment waarop wij de feitelijke macht over die zaken (her)krijgen.

14. Rechts- en forumkeuze

14.1 – Op alle door ons gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weense Koopverdrag van 1980 is uitgesloten.

14.2 – Behoudens andersluidende, dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen, zullen alle geschillen bij uitsluiting worden berecht door de bevoegde rechter. Wij zullen niettemin gerechtigd zijn rechtsvorderingen tegen onze wederpartij aanhangig te maken bij de bevoegde rechter van diens woonplaats.

15. Slotbepalingen

15.1 – Wanneer wij in voorkomende gevallen van één of meer van deze voorwaarden geen naleving vorderen, kan daaruit niet worden afgeleid dat wij van naleving van de overige voorwaarden afstand zouden hebben gedaan, noch dat wij in het vervolg geen stipte naleving van alle voorwaarden zouden mogen vorderen.

15.2 – Indien te eniger tijd mocht blijken dat enige bepaling uit deze voorwaarden nietig moet worden geoordeeld, zal deze geacht worden te zijn vervangen door de inhoudelijk dichtst bijgelegen bepaling die wél geldig is. Onder alle omstandigheden zullen de overige bepalingen volledige gelding behouden.

PRIVACY VERKLARING & COOKIEBELEID

Eureka verfrollen respecteert de privacy de bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens.

Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Met het voortzetten van het bezoek van deze website accepteert u de volgende gebruikersvoorwaarden. U accepteert het gebruik van cookies en andere tracking systems. Indien u dit gebruik wenst te weigeren dient u dit venster te sluiten.

De huidige op de website beschikbare versie van de privacy policy is de enige versie die van toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1 – Wettelijke bepalingen
1. Website (hierna ook “De website”):
2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”):

Eureka Verfrollen
Heinelaan 28
3931 WZ Woudenberg

Artikel 2 – Toegang tot de website
De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden, niet gebruiken voor commerciële politieke of publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

Artikel 3 – De content van de website
Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.

Artikel 4 – Het beheer van de website
Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:

de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken
tot de gehele of een gedeelte van de website alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette
de website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren

Artikel 5 – Verantwoordelijkheden

De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet raadpleegt. De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet en vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy. De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan. Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen.

Artikel 6 – Het verzamelen van gegevens

Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit. De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties met u en Garden and Home 4U.Enindien aan de orde voor het verwerken van uw bestellingen en betalingen. Wij verstrekken geen gegevens aan derden die via deze website zijn verzameld, tenzij nodig voor het doel van de website.

Artikel 7 – Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen. Onze contactgegevens vindt u elders op deze website.

U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u ons een e-mail.

Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. De beheerder is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties.

Artikel 10 – Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder van website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald. Google zal haar bezoekersstatistieken 26 maanden bewaren.

Artikel 11 – Cookies

Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics om middels analytische, functionele en tracking cookies bezoekgegevens bij te houden. De gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Hiermee optimaliseren wij de werking van de website, zodat wij elke bezoeker zo goed mogelijk kunnen voorzien van de gewenste informatie. Tevens beogen wij hiermee te kunnen analyseren hoe effectief onze Google AdWords-advertenties zijn. Wij hebben Google Analytics privacy-vriendelijk ingesteld, zodat IP-adressen geanonimiseerd worden. Met Google hebben wij een verwerkersovereenkomst getekend. Wij verwijzen naar het privacybeleid van Google voor meer informatie over hoe zij met uw gegevens omgaan. Ook raden wij aan het privacybeleid van Google Analytics te raadplegen wanneer u meer wilt weten over hoe Google omgaat met uw data.

Cookies en privacy
Een cookie is een klein tekstbestandje dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, mobile telefoon of tablet.Er zijn verschillende soorten cookies waarbij we hieronder kort aangeven welke cookies wij gebruiken en waarom wij dat doen.

Voor de meeste van onderstaande cookies moet u dus toestemming geven bij het eerste bezoek aan onze website en indien wij hier gebruik van maken zult u een cookiebanner zien waarbij u om deze toestemming wordt gevraagd. Wij willen u erop attent maken dat u er ook voor kunt kiezen om uw browserinstellingen aan te passen zodat u een waarschuwing krijgt voordat er cookies geplaatst worden of wanneer u nooit wilt dat er cookies geplaatst worden. Wees u er wel van bewust dat dit gevolgen kan hebben voor de functies en het gebruik van onze website. Wij kunnen u in dit geval niet een optimale gebruikerservaring garanderen.

Functionele – Cookies zorgen ervoor dat de website goed functioneert. Er hoeft hiervoor geen toestemming gegeven te worden.

Analytische – Cookies zorgen ervoor dat de website kan meten wat onze bezoekers op de website doen. De statistieken herleiden wij niet naar personen. Wij zijn hierdoor in staat onze website zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics als derde partij. Omdat wij met afgeschermde ip-nummers gebruiken, is uw toestemming hier ook niet voor nodig.

Remarketing & Advertentie – Cookies zorgen ervoor dat eerdere bezoekers van onze website advertenties aangeboden krijgen die aansluiten bij hun interesse op basis van eerder zoekgedrag. U kunt zich hiervoor afmelden in uw browser of door geen toestemming te geven bij het eerste bezoek aan de website (alleen als deze cookie geactiveerd, zal om toestemming worden gevraagd).

Interesse – Cookies zorgen ervoor dat wij onze website kunnen voorzien van informatie die zo relevant mogelijk is voor onze bezoekers. U kunt zich hiervoor afmelden in uw browser of door geen toestemming te geven bij het eerste bezoek aan de website (alleen als deze cookie geactiveerd, zal om toestemming worden gevraagd).

Social Media – Cookies zorgen ervoor dat u door middel van buttons content kunt delen via uw social media. Voor de cookies die social media partijen plaatsen en hun privacy beleid verwijzen wij naar de websites van deze partijen.

Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk besturingstype, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internettelefoon-tv-en-post/cookies#faq

Artikel 12 – Beeldmateriaal en aangeboden producten

Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten en diensten op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 13 – Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de woonplaats/vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 14 – Contact

Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot:

Eureka Verfrollen
info@eurekaverfrollen.nl
033-2864711